PREČISTAČI OTPADNIH VODA AQUATEC

PRODOCK Vam predstavlja

Prečistači otpadnih voda

za rezidencijalnu upotrebu

at10-de-003.JPG

Vertical Flow Labyrinth – VFL®. Aquatec VFL koristi pouzdan i uspostavljen sistem prečišćavanja bioloških otpadnih voda sa integrisanom akumulacijom naglo nadolazeće vode. Ova tehnologija je takođe poznata i pod međunarodnim brendom Vertical Flow Labyrinth – VFL®. Tehnologija je patentirana a naziv brenda zaštićen autorskim pravima.
Tehnologija koja se koristi u procesu prečišćavanja obezbeđuje visok kvalitet tretirane vode kao i niske troškove investiranja i rada.
Vertical Flow Labyrinth – VFL®

20180222_141611.jpg

Vertical Flow Labyrinth – VFL® - Proces obrade
Ova tehnologija koristi proces aktiviranog mulja u stalnom protoku sa uklanjanjem biološkog azota i fosfora, čime se sledeći procesi kombinuju u jednom rezervoaru:  mehaničko predtretiranje, prikupljanje viška mulja, biološka prerada uz pomoć procesa slabo opterećenog aktiviranog mulja, separacije prerađene vode iz aktiviranog mulja u poslednjoj komori za prečišćavanje, balansiranje protoka fluktuirajućeg ulaza otpadnih voda u komori za zadržavanje (retenciona komora). Proces prerade se sastoji od nekoliko tehnoloških procesa. Sirove otpadne vode teku u neventiliranu komoru za aktivirani mulj sa anaerobnim i anoksičnim zonama koje stvaraju mešavinu sa recirkulisanim aktiviranim muljem,  mehaničko predtretiranje nadolazeće sirove otpadne vode i raspadanje grubih nečistoća, dentrifikacija i akumulacija razgradivih organskih zagađenja se vrši u neprovetrenoj komori za aktivirani mulj, koja je podeljena unutrašnjim pregradnim zidovima kako bi se stvorio lavirint vertikalnog protoka, gde se uspostavlja unutrašnje cirkulisanje.
Osim toga, time što se mešavini omogućava da teče gravitacijski u provetrenoj komori za aktivirani mulj koja ima difuzore sa finim mehurićima. U oksičnim uslovima dolazi do biološke degradacije organskog zagađivanja, nitrifikacije i podizanja fosfora. Aktivirani mulj teče u poslednju komoru za prečišćavanje, gde se odvaja od prerađenih otpadnih voda. Prerađene otpadne vode se ispuštaju u vodeni tok, filtriraju ili recikliraju a odvojeni aktivirani mulj se stavlja u ponovnu cirkulaciju putem vazdušnih pumpi.
Regulator protoka se postavlja na nivou vode u poslednjoj komori za prečišćavanje koja kontroliše izlazni protok kako bi se nivo vode održao između normalnog i maksimalnog nivoa u rezervoaru (integrisana retenciona komora).
Vazduh pod pritiskom se dostavlja putem duvaljki za ventilaciju iz komore za aktivirani mulj i za potrebe ponovnog cirkulisanja putem vazdušnih pumpi. Recirkulaciju i ventilaciju kontroliše mikroprocesorska kontrolna jedinica koja takođe omogućava pogonu za preradu otpadnih voda da radi u različitim movodima u zavisnosti od opterećenja.

Biološki prečistači otpadnih voda

1 – Anaerobne i akonskične zone sa

       „Vertical Flow Labyrinth“

2 – Oksična komora

3 – Poslednja komora za prečišćavanje

4 – Integrisana retenciona komora

5 – Interno ponovno cirkulisanje

6 – Ponovno cirkulisanje mulja

7 – Difuzor sa finim mehurićima

8 – Regulator protoka

Vertical Flow Labyrinth – VFL® - Proces prerade AT plus
Metoda prerade otpadnih voda sa povećanim uklanjanjem azota i fosfora u pogonu za preradu otpadnih voda tipa AT plus karaktiriše nedavno razvijena naizmenična kontrola ventilacije, recirkulacije i mešanja aktiviranog mulja. Kratki pulsni periodi ventilacije smenjuju se sa kratkim periodima recirkulacije i mešanja, gde se vazduh pod pritiskom usmerava ili u kolo difuzotra ili u kolo za recirkulaciju vazdušnih pumpi.
Promena između dnevnih rasporeda ciklusa sa fiksnim ili promenljivim trajanjem perioda ventilacije i recirkulacije i perioda mešanja obezbeđuje se mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom. Ukoliko je potrebno da se recirkulacija ili ventilacija prilagode promenama kvaliteta i količine otpadnih voda, moguće je jednostavno se prebaciti na drugi vremenski raspored ručno ili automatski na osnovu izmerenih parametara. Ova promena se može izvršiti i daljinskim upravljanjem, ukoliko je pogon za preradu snabdeven odgovarajućim modulom za komunikaciju, npr. GSM modulom.
Metodu prerade otpadnih voda sa poboljšanim uklanjanjem azota i fosfora u pogonu za preradu AT plus tipa karakterišu sledeći procesi:

- za vreme kratkog perioda ventilacije, ventilacija i mešanje aktiviranog mulja odigravaju se u ventiliranoj komori za aktivirani mulj i, istovremeno se zaustavlja recirkulacija i mešanje aktiviranog mulja u neventiliranoj komori za aktivirani mulj ili se značajno smanjuje intenzitet recirklulacije i mešanja u neventiliranoj komori. U ventiliranoj komori, odigravaju se proces aerobne oksidacije organskih supstanci, nitrifikacija redukovanih formi azotnih jedinjenja i akumulacija fosfora u aktiviranom mulju. Taloženje težih čestica iz sirovih otpadnih voda i težih čestica aktiviranog mulja se odigrava u anaerobnoj zoni i anoksičnoj zoni lavirinta sa vertikalnim protokom, dok se recirkulacija i mešanje mešavine aktiviranog mulja zaustavlja ili se intenzitet recirkulacije i mešanja mešavine aktiviranog mulja smanjuje. Tu se bliže dnu neventilirane komore stvaraju anaerobni uslovi, gde se odigravaju proces hidrolize i fermentacije sedimentarnih i koloidalnih biorazgradivih organskih supstanci i aktiviranog mulja. Tada se proizvodi lako dostupan supstrat za dentrifikaciju i mikroorganizme koji akumuliraju fosfor u aktiviranom mulju, što dovodi do efikasnijeg uklanjanja azota i fosfora.
- za vreme kratkog perioda recirkulacije, ventilacija i mešanje aktiviranog mulja u provetrenoj komori se zaustavlja ili se intenzitet ventilacije i mešanja u provetrenoj komori znatno smanjuje i, istovremeno, u neprovetrenoj komori, odigravaju se recirkulacija i mešanje aktiviranog mulja. U anoksičnoj zoni lavirinta vertikalnog protoka dolazi do procesa denitrifikacije u prisustvu lako dostupnog supstrata za mikroorganizme dentrifikacije od recirkulacije u neprovetrenoj komori. U provetrenoj komori, koncentracija rastvorenog kiseonika se smanjuje asimilacijom organskih supstanci. U anaerobnoj zoni lavirinta sa vertikalnim protokom, dolazi do asimilacije lako dostupnog supstrata putem bakterija koje akumuliraju fosfor.
Jedan ili više dvostrukih ili trostrukih solenoidnih ventila služe za preusmeravanje vazduha pod pritiskom naizmenično u ogranak za vazduh za provetravanje i ogranke za vazduh za recirkulaciju ili povećanje protoka vazduha u ogranak za vazduh za ventilaciju dok se protok vazduha u ograncima za vazduh za recirkulaciju smanjuje.
Nesinhronizovani procesi ventilacije i recirkulacije aktiviranog mulja uz pomoć vazduha pod pritiskom iz duvaljke omogućavaju uštedu energije za rad duvaljki za vazduh i upotrebu duvaljki za vazduh sa manjim kapacitetom i takođe čine upravljanje pogonom za preradu otpadnih voda lakšim i stabilnijim.

1 - Ulaz

2 – Korpa sa mrežom

3 – Interna recirkulacija - vazdušna pumpa

4 – Anaerobne i anoksične zone sa

      „Vertical Flow Labyrinth“

5 – Oksična komora

6 – Difuzor sa finim mehurićima

7 – Poslednja komora za prečišćavanje

8 – Recirkulacija mulja – vazdušna pumpa

9 – Duvaljka za vazduh

10 – Snaga 230 V, 50 Hz

11 – Kontrolna jedinica AQC Plus (GSM)

12 – Integrisana retenciona komora

13 – Izlaz

14 - Vazdušna pumpa za mešanje sadržaja korpe sa mrežom

Oznaka usaglašenosti CE.
Kompanija isključivo izdaje Deklaraciju o usaglašenosti u skladu sa EN 12566-3.
Pogoni za preradu rezidencijalnih otpadnih voda
AT6 - AT20 pogoni za preradu rezidencijalnih otpadnih voda su razvijeni kako bi se prečišćavala kanalizaciona voda iz kuća. Osim toga, prečišćena voda može biti ili ispuštena u zemlju ili se koristiti za navodnjavanje.
U saglasnosti sa zahtevima evropskog Normativa EN 12566-3, pogon za preradu rezidencijalnih otpadnih voda podvrgnut je testu dugoročne efikasnosti prečišćavanja, sveobuvatnom testu statičke otpornosti, vodonepropusnosti, izdržljivosti i proveravanju dimenzija dostupnosti. Početni testovi i interna kontrola u radionici dokazali su da je usaglašenost, koju je naveo proizvođač, u potpunoj saglasnosti sa zakonima EU. Time je kompanija dobila ovlašćenje da pogon označi "AT do 50 PE" CE Oznakom za usaglašenost.
Osnovni opis
Pogon za preradu otpadnih voda sastoji se od potpuno plastičnog reaktora sa ugrađenom tehnološkom strukturom. Zbog slabo opterećenog procesa sa aktiviranim muljem sa stabilizacijom aerobnog mulja,  može da dostigne maksimalnu efikasnost prerade.
AT pogon za preradu otpadnih voda sadrži poklopac od PE koji može da se skine i zaključa i koji ima brave od nerđajućeg čelika. AT pogon za preradu otpadnih voda koristi dobro postavljeni sistem stalnog protoka, proces usporavanja rasta aktiviranog mulja sa integrisanom retencionom komorom kojom se upravlja naletom dolazećih otpadnih voda. Tehnologijom prerade obezbeđuje se visok kvalitet pročišćene vode i smanjuju troškovi investicija i rada. Ta tehnologija takođe ima međunarodni naziv Vertical Flow Labyrinth - VFL.

Sertifikati

c02
c10
c04
c08
c09
c07
c06
c05
c03
c01

Pozovite

Potrebne su Vam dodatne informacije

+381 63 537 554

  • facebook
  • twitter
  • linkedin